B ile biten kelimeler

Sonunda B harfi bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Hoşmeşreb

8 Harfli Kelimeler

Mukarrib, Mutayyeb, Mücerreb, Müdebdeb, Mükteseb, Müktesib, Mülakkab, Müncezib, Münkalib, Münselib, Müntehab, Müntehib, Müntesib, Müsebbeb, Müzebzeb

7 Harfli Kelimeler

İctinab, İçtinab, İnkılab, Mevahib, Müeddeb, Müeddib, Münasib, Ruzuşeb, Tecavüb

6 Harfli Kelimeler

Girdab, Hattab, Kallab, Kezzab, Matkab, Mazrıb, Mesaib, Miskab, Munsab, Tayyib, Tertib, Zabzab

5 Harfli Kelimeler

Ağreb, Bihab, Çalab, Çarub, Elkab, Esneb, Esvab, Ferib, Garib, Gazab, Habib, Hazab, Hisab, Katib, Kitab, Kulub, Neseb, Nikab, Rabab, Rabib, Ruteb, Rüsub, Sebeb, Sibob, Supab, Şadab, Şekib, Zahib

4 Harfli Kelimeler

Azab, Darb, İkab, İneb, Kalb, Kövb, Rabb

3 Harfli Kelimeler

Bab, Fob, Hab, Kib, Leb, Nnb, Öib, Rab, Şab, Şeb

2 Harfli Kelimeler

Ab

Bazı B ile biten kelimelerin eş anlamlıları


azab : helak
bab : kapı
bîhâb : uykusuz, uyanık
çârûb : süpürge
darb : vuruş
esneb : garib, yabancı, ecnebi
girdâb : farsça
habib : sevgili, sevilen, seven, dost
hazâb : odun
hisâb : hesap, aritmetik
hoşmeşreb : sevimli
ictinâb : çekinmek
ikab : eziyet, ceza
kallab : hilekâr
kâtib : yazan, yazıcı
kezzâb : yalancı
kib : kibibayt
kövb : kızılötesi veri birliği
matkab : miskab
mazrıb : basılacak
mesâib : musibetler
mevâhib : bahşişler
miskab : matkab
mukarrib : yaklaştıran
mutayyeb : hoşnut, razı
müeddeb : edebli, terbiyeli, uslu
müeddib : eğiten, öğreten, terbiyeci
mükteseb : kazanılmış
müktesib : kazanan
münselib : kaçmış, kalmamış
müntehab : seçilmiş, seçkin, mümtaz
müntehib : seçen
müntesib : bağlanmış

Kelime Bulma Motoru